Complexiteit doorzien: ‘no solution, only evolution’ !

Over sociale emergentie en nieuwe patronen voor daadwerkelijke systeemverandering.

‘No solution, only evolution’

We zijn geneigd om bij een complex vraagstuk (‘wicked problem’) direct tot conclusies voor een oplossing te komen. In de verwachting zo snel mogelijk op de gewenste bestemming te komen. Het geeft ons een gevoel van zekerheid en bekwaamheid evenals de illusie inzicht in de omgeving te hebben. Maar in een complexe omgeving werkt dat niet en leidt het zelfs vaak tot ongewenste keuzes en consequenties. Denk aan het grotendeels mislukken van de vele interventies in het huidige zorgsysteem, maar ook aan het falen van de aanpak van vele andere maatschappelijke problemen. Voor een complex vraagstuk is geen directe oplossing voorhanden; we kunnen het vraagstuk hooguit in een gunstige ontwikkeling brengen: ‘no solution, only evolution’. Het gaat dus niet zozeer om het vinden van het juiste antwoord voor de bestemming, maar om het vinden van de juiste weg voor de goede richting. Dit vraagt om het doorzien van complexiteit van systemen.

Doorzien van complexiteit

Complexiteit is een emergente eigenschap van een systeem. Een emergente eigenschap die ontstaat uit de relationele dynamiek en interacties tussen de onderdelen van het systeem. Een eigenschap van het systeem die niet is af te leiden van de eigenschappen van de onderdelen. Goed omgaan met een complex vraagstuk vraagt dus om een dieper inzicht in het bestaan en in het ontstaan van de relationele dynamiek in het systeem. Dit geldt zeker als we voor het complexe vraagstuk een systeemverandering willen realiseren. Ons alleen maar richten op de inhoud van de vraagstelling heeft dus geen zin. Er dient veel meer aandacht te zijn voor de context en voor de patronen van de onderlinge relaties en interacties die (mogelijk) een rol spelen bij het complexe vraagstuk. Omgaan met een complex vraagstuk is voornamelijk een sociaal proces van emergentie en patronen.

Sociale emergentie en patronen

Sociale emergentie is essentieel voor het succesvol aanpakken van complexe vraagstukken, zeker wanneer er verandering van het systeem moet plaatsvinden. Er dient primair aandacht te zijn voor het ontwerpen van de juiste condities en interventies voor het ontstaan van sociale emergentie en patronen. Daarvoor is ruimte nodig om oude patronen te doorbreken en nieuwe patronen te laten ontstaan. Dit geldt met name voor relationele aspecten zoals onderlinge relaties, verhoudingen en interacties. En tevens is dit van toepassing voor de mentale aspecten, zoals nieuwe beelden, betekenissen en overtuigingen. Het draait dus om de intersubjectieve relaties als bron van sociale emergentie en nieuwe patronen (zie blogartikel ‘Geweldige teams draaien om intersubjectieve relaties’). En verder dienen we voor ruimte en emergentie volledig los te komen van het huidige beleid, de regelgeving en de praktijk.

Condities voor systeemverandering

Het ontwerp van de juiste condities voor het ontstaan van sociale emergentie en patronen wordt mooi weergegeven in de bijgaande afbeelding (‘Six Conditions of System Change’ volgens systeemdenken van D. Meadows).
Zoals afgebeeld gebeurt de systeemverandering van onderaf aan. De sterkste hefboomwerking voor verandering van het systeem is gelegen in de mentale aspecten (‘mental models’). Daarnaast zijn de condities voor de relationele aspecten van groot belang. In deze relationele aspecten maken we onderscheid tussen enerzijds de relaties en interacties (‘relations & connections’) en anderzijds de afhankelijkheids- en machtsverhoudingen (‘power dynamics’). De structurele aspecten waar we meestal veel aandacht voor hebben, zijn van minder groot belang voor de systeemverandering (‘policies, practices, resources’). Voor de ruimte dienen deze structurele patronen juist minder aanwezig te zijn waardoor er geen belemmering hoeft te zijn voor het ontstaan van nieuwe mentale en relationele patronen.

Mentale aspecten van systeemverandering

Aan de basis van elk systeem ligt een mentaal model. Zo zijn veel van onze sociale systemen gebaseerd op het uitgangspunt van groei en niet op basis van duurzaamheid. En ons zorgsysteem is gebaseerd op een mentaal model van ziek zijn; het zorgsysteem is ontworpen om mensen beter te maken bij ziekte (curatie) in plaats van mensen zo gezond mogelijk te houden (preventie). Om tot een ander zorgsysteem te komen dient er ruimte te zijn voor een ander mentaal model, namelijk dat van gezond zijn. Het vraagt om betrokkenheid en een goede dialoog om beelden en betekenissen met elkaar te delen en elkaar een ander verhaal te gaan vertellen over gezondheid en over de zorg. Denk aan het idee van Positieve Gezondheid (Machteld Hubert). De nieuwe beelden en betekenisgevingen hoeven echt niet geheel overeen te komen. Met respect voor de onderlinge verschillen richten we ons op het meest relevante in hetgeen overeenkomstig is. Met een ander verhaal ligt het nieuwe mentale model als ‘attractor’ aan de basis van het nieuwe systeem en de verandering (zie blogartikel ‘Van ziektezorg naar gezondheidszorg’).

Relaties en interacties in relationele aspecten

Voor het doorbreken van mentale patronen dienen vooral relationele patronen te worden doorbroken. Fundamenteel nieuwe richtingen voor complexe vraagstukken zijn voor een groot deel het resultaat van nieuwe relatie- en interactiepatronen. Goede relaties en interacties laten zich echter niet sturen. Om betekenisvol te zijn dienen ze zelf te ontstaan (zelforganisatie) in een veilige ruimte die hiervoor ontworpen is. In zo’n ruimte (adaptive space) kunnen betrokkenen in interactie tot beeldvorming komen ten aanzien van de betekenisgeving van het systeem en de verandering (mentale aspecten). Het is van belang om dit kleinschalig te starten met meerdere groepen of communities tegelijk. In kleinere groepen kunnen mensen meer zichzelf zijn en eerder het gevoel hebben van invloed en betekenis te zijn. De kracht van meerdere groepen zit in de onderlinge verbindingen binnen en tussen de clusters; op basis van positieve feedback effecten kan zo een onderling versterkende werking ontstaan.

Afhankelijkheid en macht in relationele aspecten

Voor een systeemverandering dient er ook een fundamentele verandering plaats te vinden in de onderlinge verhoudingen zoals afhankelijkheden en machtsverhoudingen. Denk aan de dynamiek in de zorg, waarin de vele stakeholders met elkaar verstrengeld zijn. Alle stakeholders zitten gevangen in het netwerk en dienen in alles wat ze doen rekening met anderen te houden. Veel energie gaat uit naar het verminderen van afhankelijkheid en het vergroten van macht. Het zorgsysteem blijft z’n eigen gedrag vertonen, wordt steeds complexer en komt steeds meer vast te zitten. De onderlinge afhankelijkheden en machtsverhoudingen zijn van invloed op de mogelijke acties van deelnemers. Zozeer dat ze het functioneren en ontwikkelen van het systeem bepalen. Systeemveranderingen zijn derhalve alleen mogelijk wanneer er fundamentele veranderingen optreden in de onderlinge afhankelijkheden en machtsverhoudingen. Iets wat zeer lastig is voor degenen die momenteel veel macht hebben en in geringe mate afhankelijkheid zijn. Ook zij zullen echter open moeten staan voor de complexiteit van systeemveranderingen waarvoor nieuwe onderlinge verhoudingen zullen moeten ontstaan.

Samenspel van aspecten voor systeemverandering

Het realiseren van een fundamentele verandering in een systeem is niet eenvoudig door de hardnekkigheid van alle hierboven genoemde aspecten. De kans voor daadwerkelijke systeemverandering is gelegen in een samenspel van mentale en relationele aspecten; een samenspel dat niet belemmerd wordt door de structurele aspecten. In nieuwe verbanden met andere relaties, interacties en verhoudingen kunnen nieuwe beelden en betekenissen dan makkelijker ontstaan. Deze nieuwe netwerkverbanden bieden weer mogelijkheden voor het doorontwikkelen van de nieuwe beelden en betekenissen die weer betekenis gevend zijn voor deze verbanden. Dit is treffend ‘shape opinions: shape networks’ genoemd (G. Satell). De nieuwe verbanden en nieuwe beelden kunnen het beste in kleine omvang op meerdere plaatsen van de grond komen. Een sociale beweging op lokaal niveau van onderaf aan dus. Op deze manier kunnen generatieve sociale impact netwerken ontstaan zoals in de gezondheidszorg (zie blogartikel ‘De 3 essentiele netwerkstadia voor succesvolle integrale zorg’).

Voor nadere informatie over mentale en relationele aspecten bij verandering, verwijs ik naar het blogartikel ‘Wat organisaties kunnen leren van burgerinitiatieven’.