Het strategische belang van besluitvorming

Een goede besluitvorming resulteert in keuzes die de strategie vormgeven en die bijdragen aan de ontwikkeling van de strategie.

Goede besluitvorming leidt tot weloverwogen keuzes die bijdragen aan de realisatie van de ‘purpose’ en de doelstellingen van de organisatie of het samenwerkingsverband. De keuzes vormen in feite de strategie. Bij het inzetten van een nieuwe koers dienen er andere keuzes gemaakt te worden, die in lijn zijn met de nieuwe strategie. De video ‘Dare’ laat mooi zien wat de gevolgen van een andere koers zijn wanneer een ballerina telkens weer besluit om een stapje vooruit te doen in plaats van een stapje achteruit.

Besluitvorming in strategisch perspectief

Elk van de vier stappen van de besluitvorming kan in strategisch perspectief bekeken worden: probleemstelling, analyse, brainstorm en keuze voor de oplossing. Op het gebied van de probleemstelling kunnen we bekijken of er een dieperliggend strategisch vraagstuk aan het probleem ten grondslag ligt. Dit dient in de stap van de analyse nader onderzocht te worden. Bij de brainstorm worden de diverse perspectieven en alternatieven getoetst aan de hand van strategische principes ofwel criteria waaraan de keuze bij voorkeur voldoet. Deze richtinggevende  principes of criteria worden geformuleerd vanuit de ‘purpose’ en doelstellingen van de organisatie of het samenwerkingsverband. Daarmee komt de keuze voor de oplossing in strategisch perspectief te staan.

Vormgeven versus formuleren van strategie

De besluiten die we in strategisch perspectief nemen, geven ons de gelegenheid om de strategie meer expliciet en duidelijk te maken. Met de keuzes geven we nader vorm en invulling aan de strategie zoals deze in de praktijk gehanteerd wordt. De strategie verschijnt als het ware op basis van wat we beslissen en doen. Deze vormgegeven strategie komt als het goed is overeen met de oorspronkelijk geformuleerde strategie. Dit blijkt echter veelal niet het geval te zijn. De strategische acties blijken voor een deel te verschillen van de strategische intenties. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits het verschil tussen de vormgegeven strategie en geformuleerde strategie tijdig wordt gesignaleerd. Inzicht in het verschil geeft de gelegenheid om de strategie formulering en uitvoering meer met elkaar in lijn te brengen. Enerzijds kijken we dan naar de vormgegeven strategie en de strategische acties, en evalueren we het besluitvormingsproces en de keuzes. Anderzijds kijken we naar de formulering van de strategie en de strategische intenties, en zien in hoeverre er aanpassingen nodig zijn. Met name in tijden van onzekerheid en veranderingen kunnen de vormgegeven strategie en de strategische acties behulpzaam zijn bij het nader formuleren en ontwikkelen van de strategie.

Keuzes bij besluitvorming van strategisch belang

netwerkperspectief - watervalDe keuzes bij een goede besluitvorming zijn in de eerste plaats van belang voor het realiseren van de ‘purpose’ en de doelstellingen. Maar het strategisch belang van de besluitvorming reikt veel verder. De keuzes die gemaakt worden bieden de gelegenheid om de strategie vorm te geven en meer expliciet en duidelijk te maken. En bovendien kunnen de keuzes een belangrijke rol spelen zowel in de nadere formulering als in de verdere ontwikkeling van de strategie.

Voor nadere informatie over besluitvorming, zie: ‘Effectieve besluitvorming begint met een goede probleemstelling’ en ‘Goede besluitvorming bij samenwerken’.